Brouwer, J(elle) H(indriks) 1900-1981

views updated

BROUWER, J(elle) H(indriks) 1900-1981

PERSONAL: Born August 8, 1900, in Beetstersweach, Friesland, Netherlands; died January 22, 1981, in Leeuwarden, Friesland, Netherlands. Education: University of Gröningen, earned doctorate.

CAREER: Writer and professor of Frisian studies. Former director, Fryske Academy, Friesland, Netherlands.

WRITINGS:

(Editor with Alistar Campbell) The Early Frisian Studies of Jan van Vliet, Van Gorcum (Assen, Netherlands), 1939.

(Editor with P. Sipma) De sprekwirden fen Burmania (1614), Van Gorcum (Assen, Netherlands), 1940.

Jan Janszoon Starter, Van Gorcum (Assen, Netherlands), 1940.

Thet autentica riocht: Met inleiding, glossen, commentaár en woordenlijst, Van Gorcum (Assen, Netherlands), 1941.

(Editor with K. Fokkema) Specimina linguae frisiae veteris, E. J. Brill (Leiden, Netherlands), 1950.

Fryske styl: Ynleiding to it genietsjen fan literaire moaijens oan é hân fan R. P. Sybesma ayn Boerke Thae, Van Gorcum (Assen, Netherlands), 1952.

Hedendaagse aspecten van de Friese literature, Laverman, 1954.

(Editor with A. Feitsma and Pieter Gerbenzon) Waatze Gribberts bruyloft: Synoptysk mei Teweschen Hochttydt en Tewesken Kindelbehr, Fryst Ynstitüt oan de R.U. to Grins, 1955.

(With Pieter Gerbenzon and B. H. Slicher van Bath) Rekenboack off memoriael, Fryst Ynstitüt oan de R.U. to Grins, 1956.

De Friese Brief, Van Gorcum (Assen, Netherlands), 1957.

Encyclopedie van Friesland, Elsevier (Amsterdam, Netherlands), 1958.

Dramás yn duodecimo: Kriich en kreauwerij yn Fryslan, Van Gorcum (Assen, Netherlands), 1959.

De Fryske fersen fan Durk Lenige en oare Makkumers (poems), Osinga, 1959.

(Collaborator) Johannes Hansen, Frucht fan toarre groun: Fersen, Laverman, 1960.

Dunsan: Fersen, Laverman, 1962.

(Editor with H. Schmidt) Jäns Mungard, Dit leewent en broket kraans: Söl'ring steken üp riimen Ütssaacht en ütdön, Laverman, 1962.

It alderhillichst gebet yn Fryske lûden, Van Gorcum (Assen, Netherlands), 1964.

(With H. T. J. Miedema) Studies over Friese en Groningse familienamen, Institut voor Naamkunde (Louvain, Belgium), 1965.

(With P. Sipma and Jacob Haantjes) Oantekeningen op Gysbert Japicx wurken, Osinga, 1966.

(Editor) Jan Janzoon Starter, Friesche lust-hof (Dutch folk songs), Volume I: Teksten: Uitg naar de eerste druk, W. E. J. Tjeenk Willink (Zwolle, Netherlands), 1966.

(Editor) Gysbert Japicx, Fries dichter, Stichting IVO (Amsterdam, Netherlands), 1966.

(Editor) Gysbert Japicx, Wurken, two volumes, Osinga, 1966.

Erling Stensgård: Freon ta Fryslân (1876-1966), Fryske Akademy, 1968.

Dalarna of Dalecarlië: Bisjoen mei Fryske eagen, Van Gorcum (Assen, Netherlands), 1970.

(With P. Sipma) Fryske nammekunde, Volume II: Haedstikken ût de Fryske toponymy, Laverman, 1972.

Contributor to Boerke Thae by R. P. Sybesma, Fryske Akademy, 1978.*

About this article

Brouwer, J(elle) H(indriks) 1900-1981

Updated About encyclopedia.com content Print Article