leggiadro

views updated

leggiadro, leggiadretto (It.). Graceful. So leggiadramente, gracefully.