Tong, Zhong Gui

views updated

TONG, Zhong Gui

TONG, Zhong Gui. Also writes as Su Tong. Chinese, b. 1963. Genres: Novellas/Short stories. Career: Zhong Shan, Jiangsu, China, editor, 1986-92; writer. Publications: IN ENGLISH; AS SU TONG: Raise the Red Lantern: Three Novellas (contains "Wives and Concubines," "Nineteen Thirty-four Escapes," and "Opium Family"), translated by Michael S. Duke, Morrow (New York), 1993; IN CHINESE; AS SU TONG: Shang Xin De Wu Dao, Yuan-Liou, 1991; Hong Fen, Yuan-Liou, 1991; Mi, YuanLiou, 1991; Nan Fang De Duo Luo, Yuan-Liou, 1992. Address: 10 Hu Nan Rd., Sheng Zojia Xie Hui, Nanjing, People's Republic of China.