Huang, Ch'un-ming

views updated

HUANG, Ch'un-ming

HUANG, Ch'un-ming. Taiwanese, b. 1939. Genres: Novellas/Short stories. Career: Short-story writer, folklorist, and author of children's books. Publications: IN ENGLISH TRANSLATION: The Drowning of an Old Cat and Other Stories, 1980, as The Taste of Apples: Taiwanese Stories, 2001; Lo (short stories) 1974, 1981, trans by M. Chu as Town Crier, 1984. UNTRANSLATED WORKS: Er zi di da wan ou, 1969; Shayu-na-la, tsai-chien, 1974; Hsiao kua fu (short stories), 1975; Wo ai Ma Li (short stories), 1975; Hsiang t'u tsu ch'u: T'ai-wan min yao ching hsu an chi (Chinese folk songs), 1977; Erh tzu ti ta wan ou (short stories; title means: The Sandwich Man), 1978; Hsiao shuo tsi, c. 1980; Lo han shih pa shou (on martial arts), 1980; Shang yeh hsin li hsu, 1980; Luo, 1984; Hu shan tzu men Shao lin lo han ch'uan, 1984; Ch'ing-fan Kung ti ku-shih, 1985; K'an hai ti jih tzu (short stories), 1985; Huang Ch'un-ming hsiao shuo chi (collected stories), 1985; (with Chun-cheng Liu), Ai tu ti ti jen (biographical fiction), 1985; Teng tai i to hua ti ming tzu, 1989; Wang Shan-shou yu niu chin, 1990; Hsiao t'o pei (juvenile fiction), 1993; Tuan pi hsiang (juvenile fiction), 1993; Wo shih mao yeh (juvenile fiction), 1993; Ai ch'ih t'ang ti huang ti (juvenile fiction), 1993; Hsiao ma ch'ueh, tao ts'ao jen (juvenile fiction), 1993; Mao-mao yu hua (juvenile fiction), 1993; Fang sheng, 1999. Address: c/o Columbia University Press, Attn: Author Mail, 61 West 62nd St., New York, NY 10023, U.S.A.