cryptoperthite

views updated

cryptoperthite See PERTHITE.