WADE-GILES → PINYIN CONVERSION TABLE

views updated

WADE‐GILES → PINYIN CONVERSION TABLE

A‐lo‐pen

A‐luo‐ben

An Shih‐kao

An Shigao

Ch'an

Chan

Ch'ang

Chang

Ch'ang‐an

Chang'an

Chang Chüeh

Zhang Jue

Chang Hsien

Zhang Xian

Chang Hsiu

Zhang Xiu

Chang Kuo‐Iao

Zhang Guolao

Chang Ling

Zhang Ling

Chang Lu

Zhang Lu

Chang Po‐tuan

Zhang Boduan

Chang san‐feng

Zhangsanfeng

Ch'ang‐sha Ching‐ts'en

Changsha Jingcen

Ch'ang‐sheng Pu‐ssu

Changsheng Busi

Chang Tao‐ling

Zhang Daoling

Chang T'ien Shih

Zhang Tianshi

Ch'an‐na

Channa

Ch'an‐tsung

Chanzong

Chao‐chou Ts'ungshen

Zhaozhou Congshen

Ch'eng

Cheng

Ch'eng‐chu

Chenzhu

Ch'eng Hao

Cheng Hao

Ch'eng‐huang

Chenghuang

Ch'eng I

Cheng Yi

Cheng‐i tao

Zhengyidao

Cheng‐kuan

Zhengguan

Ch'eng‐shih

Chengshi

Cheng‐yi

Zhengyi

Ch'eng Yi

Cheng Yi

Chen jen

Zhenren

Ch'en T'uan

Chen Tuan

Chen‐yen

Zhenyan

Ch'i

Qi

Chiang‐I

Jiang Yi

Chiao

Jiao

Ch'ieh‐Ian

Qielan

Ch'ien ai

Qian ai

Chien‐chen

Jianzhen

Ch'ien tzu wen

Qian zi wen

Chih

Zhi

Ch'i‐hai

Qihai

Chih‐che

Zhizhe

Chih‐i

Zhiyi

Chih‐kuan

Zhiguan

Ch'i‐kung

Qigong

Chih Tao‐lin

Zhi Daolin

Chih‐tun

Zhidun

Ch'in

Qin

Ching

Jing

Ch'ing‐ming

Qingming

Ch'ing‐t'an

Qingtan

Ching‐te Ch'üan‐teng‐lu

Jingde Quangdenglu

Ching‐t'un

Jingtun

Chinju

Jingru

Chin‐lien

Jinlian

Chin‐tan

Jindan

Chou

Zhou

Chou Lien‐ch'i

Zhou Lianqi

Chou Tun‐(y)i

Zhou Dunyi

Chu

Zhu

Ch'üan‐chen tao

Quanzhendao

Chuang chou

Zhuangzhou

Chuang‐tzu

Zhuangzi

Chu Hsi

Zhu Xi

Chu‐hung

Zhuhong

Ch'un Ch'iu

Chun Qiu

Chung‐Kuo–Shih

Zhongguoshi

Chung‐li Chuan

Zhonglizhuan

Chung‐yang

Zhongyang

Chung Yüan

Zhong Yuan

Chung Yung

Zhong Yong

Chün tzu

Junzi

Fa

Fa

Fa‐chia

Fajia

Fa‐hsiang

Faxiang

Fa‐hsien

Faxian

Fa‐ju

Fazhu

Fa‐jung

Farong

Fa‐lang

Falang

Fang‐chang

Fangzhang

Fang‐chung shu

Fangzhongshu

Fang‐shih

Fangshi

Fang Yen‐kou

Fang Yangou

Fa‐shun

Fashun

Fa‐tsang

Fazang

Fa‐yen Wen‐i

Fayan Wenyi

Fei‐sheng

Feisheng

Feng‐kan

Fenggan

Feng‐shui

Fengshui

Fen‐yang Shan‐chao

Fenyang Shanzhao

Fu‐ch'i

Fuqi

Fu‐lu (pai)

Fulu (bai)

Han Hsiang‐tzu

Han Xiangzi

Han‐shan

Hanshan

Han Shu

Hanshu

Han Yü

Han Yu

Ho‐ch'i

Heqi

Ho Hsien‐ku

He Xiangu

Ho shang

Heshang

Ho‐shang kung

Heshanggong

Hsi–an Fu

Xi'an Fu

Hsiang

Xiang

Hsiang‐yen Chih‐hsien

Xiangyan Zhixian

Hsiao

Xiao

Hsiao Ching

Xiao Jing

Hsien

Xian

Hsien‐t'ien

Xiantian

Hsin

Xin

Hsing

Xing

Hsing‐ch'i

Xingqi

Hsin‐hsing

Xinxing

Hsin‐hsin‐ming

Xinxinming

Hsi Wang Mu

Xi Wang Mu

Hsi‐yün

Xiyun

Hsüan‐Hsüeh

Xuanxue

Hsüan‐sha Shih‐pei

Xuansha Shibei

Hsüan‐t'ien Shang‐ti

Xuantian Shangdi

Hsüan‐tsang

Xuanzang

Hsüeh‐feng I‐ts'un

Xuefeng Yicun

Hsüeh‐tou Ch'unghsien

Xuedou Chongxian

Hsü Kao‐seng chuan

Xu Gaoseng zhuan

Hsün Ch'ing

Xun Qing

Hsün Tzu

Xunzi

Hsü‐t'ang Chih‐yü

Xutang zhiyu

Hua‐Hu Ching

Huahujing

Huai‐nan Tzu

Huainanzi

Huan‐chin

Huangjing

Huang‐chin

Huangjin

Huang‐ch'üan

Huangquan

Huang‐lao Chün

Huanglaojun

Huang‐lung Hui‐nan

Huanglong Huinan

Huang‐po Hsi‐yün

Huangbo Xiyun

Huang‐ti

Huangdi

Huang‐ti nei‐ching

Huangdi neijing

Huang‐t'ing Ching

Huangtingqing

Hua T'o

Hua Tuo

Hua‐yen

Huayan

Hui

Hui

Hui‐ch'ang

Huichang

Hui‐k'o

Huike

Hui‐kuo

Huiguo

Hui‐neng

Huineng

Hui Shih

Hui Shi

Hui‐tsung

Huizong

Hui‐yuan

Huiyuan

Hung‐chih Chengch'üeh

Hongzhi Zhengque

Hung Hsiu‐ch'uan

Hong Xiuchuan

Hung‐jen

Hongren

I‐Ching

Yijing

I‐Ching

Yijing

I‐ch'uan

Yichuan

I‐Hsuan

Yixuan

I‐kuan Tao

Yiguandao

I‐k'ung

Yikong

Ju‐chia

Rujia

Ju‐chiao

Rujiao

Ju‐lai

Rulai

Ki

Ji

Kie

Jie

Ko Hung

Ge Hong

K'ou Chien'chih

Kou Jianzhi

Ko‐yi

Geyi

Ku, K'u

Gu, Ku

Kuei

Gui

K'uei‐chi

Kuiqi

Kuei‐feng Tsung‐mi

Guifeng Zongmi

Kuei‐shan Ling‐yu

Guishan Lingyu

Kuei‐Yang‐tsung

Guiyangzong

K'ung

Kong

Kung‐an

Gong'an

K'ung‐tzu

Kongzi

K'un‐lun

Kunlun

Lan Tsai‐ho

Lan Zaihe

Lao‐chun

Laozhun

Lao Tan

Lao‐Dan

Lao‐Tzu

Laozi

Li

Li

Liangi

Lien‐ch'i

Li Chi

Li Ji

Lieh‐Tzu

Liezi

Lieh Yü‐k'au

Lie Yukao

Li‐Hsüeh

Lixue

Li‐kuei

Ligui

Lin‐chi I‐hsüan

Linji Yixuan

Li Pai, Li T'ai‐pai

Li Bai, Li Taibai

Li Po

Li Bai

Li T'ieh‐kuai

Li Tieguai

Li Tsu‐hsu

Li Zixu

Liu‐tsu‐ta‐shih

Liuzidashi

Liu‐Tsu‐Ta‐Shih Fa‐Pao‐T'an‐Ching

Liuzidashi Fabaotanjing

Lo Ch'ing

Luo Qing

Lo‐han

Luohan

Lu

Lu

Lung

Long

Lung‐hua

Longhua

Lung‐hu‐shan

Longhushan

Lung‐men

Longmen

Lung‐t'an Chung‐hsiu

Longtan Zhongxiu

Lung‐wang

Longwang

Lun Yü

Lun Yü

L(u)oyang

Luoyang

Lu‐shan

Lushan

Lü‐shih Ch'un‐Ch'iu

Lüshi Chunqiu

Lü‐tsung

Lüzong

Lu tung‐pin

Ludongbin

Ma‐fa

Mafa

Man‐ta‐lao

Mandalao

Mao‐shan

Maoshan

Mao Tzu‐yuan

Mao Ziyuan

Ma‐tsu

Mazu

Ma‐tsu Tao‐i

Mazu Daoyi

Meng Tzu

Mengzi

men‐shen

Menshen

Mi‐lo‐fo

Miluofo

Ming Chi

Ming Ji

Ming‐tao

Mingdao

Ming‐ti

Mingdi

Mo‐chao ch'an

Mozhao chan

Mo‐chia

Mojia

Mo‐kao Caves

Magao Caves

Mo Ti

Modi

Mo Tzu

Mozi

Nan‐hua chen‐ching

Nanhua zhenjing

Nan‐yang Hui‐chung

Nanyang Huizhong

Nan‐yuan Hui‐yung

Nanyuan Huiyong

Nan‐yüeh Huai‐jang

Nanyue Huairang

Nei‐ch'i

Neiqi

Nei‐kuan

Neiguan

Nei‐shih

Neishi

Nei‐tan

Neidan

Nieh‐pan

Nieban

Nien‐fo

Nianfo

Nü‐kua

Nügua

O‐mei, Mount

Emei, Mount

O‐mei‐t'o

Emito, Mount

Pa‐chiao Hui‐ch'ing

Bajiao Huiqing

Pa‐hsien

Baxian

Pai‐Chang‐Ch'ing‐Kuei

Baizhangqinggui

Pai‐chang Huai‐hai

Baizhang Huaihai

Pai‐lien‐tsung

Bailianzong

Pai‐ma‐ssu

Baimasi

Pai‐yün Kuan

Baiyunguan

Pa‐kua

Bagua

P'ang‐chu‐shih

Pangzhushi

P'ang Yün

Pang Yun

P'an‐ku

Pangu

Pa‐tuan‐chin

Baduanjin

P'ei Hsiu

Peixiu

P'eng Lai

Peng Lai

P'eng‐tzu

Pengzi

Pi‐ch'iu

Biqiu

Pi‐ku

Bigu

Pi‐yen‐lu

Biyanlu

P'o

Po

P'u

Pu

P'u‐hsien

Puxian

P'u‐Hua

Puhua

Pu‐k'ung Chin‐kang

Bukong Jingang

P'u‐sa

Pusa

P'u‐t'i‐ta‐mo

Putidamo

P'u‐t'o‐shan

Puteshan

Ru‐chia

Rujia

San‐chiao

Sanjia

San‐chieh‐chiao

Sanjiejiao

San‐ch'ing

Sanqing

San‐hsing

Sanxing

San‐i

Sanyi

San‐pao

Sanbao

San‐Shen

Sanshen

San‐Sheng Hui‐Jan

Sansheng Huiran

Shang‐Ch'ing

Shangqing

Shang‐Ch'ing

Shangqing

Shang‐ti

Shangdi

Shang‐tso‐pu

Shangzuobu

Shan‐tao

Shandao

Shao‐lin‐ssu

Shaolinsi

Shen

Shen

Sheng(‐jen)

Sheng(‐ren)

Shen‐hsiang

Shenxiang

Shen‐hsiu

Shenxiu

Shen‐hui

Shenhui

Shih

Shi

Shih Chi

Shiji

Shih‐chieh

Shijie

Shih Ching

Shijing

Shih‐i

Shiyi

Shih‐shu

Shishu

Shih‐shuang Ch'u‐yuan

Shishuang Chuyuan

Shou

Shou

Shou‐i

Shouyi

Shou‐lao

Shoulao

Shou‐shan Shengnien

Shoushan Shengnian

Shu

Shu

Shu Ching

Shujing

Sian

Xi'an

Ssu‐hsiang

Sixiang

Ssu‐ma Ch'ien

Sima Qian

Ssu‐ming

Siming

Ssu Shu

Sishu

Sun Wu‐k'ung

Sun Wukong

Su‐yüeh

Suyue

Ta‐ch'eng

Dacheng

Ta‐chu Hui‐hai

Dachu Huihai

Ta Hsüeh

Daxue

Ta‐hui Tsung‐kao

Dahui Zonggao

T'ai‐chi

Taiji

T'aichi‐ch'üan

Taijiquan

T'ai‐ch'ing

Taiqing

T'ai‐chi‐t'u

Taijitu

T'ai‐hsi

Taixi

T'ai‐hsü

Taixu

T'ai‐i

Taiyi

T'ai‐I Chin‐hua Tsungchih

Taiyi Jinhua Zongzhi

T'ai‐i Tao

Taiyidao

T'ai‐p'ing Ching

Taipingjing

T'ai‐p'ing Tao

Taipingdao

T'ai‐shan

Taishan

T'ai‐shang kan‐ying P'ien

Taishang Ganyingpian

T'ai‐shang Tao‐chün

Taishang Daojun

T'ai shih

Taishi

T'ai‐yüeh ta‐ti

Taiyue dadi

T'an‐ching

Tanjing

Tan‐hsia T'ien‐jan

Danxia Tianran

Tan‐huang

Tanhuang

T'an‐luan

Tanluan

Tan‐t'ien

Tantian

Tao

Dao

Tao‐an

Daoan

Tao‐chia

Daojia

Tao‐chiao

Daojiao

Tao‐ch'o

Daochuo

Tao‐hsin

Taoxin

Tao‐hsüan

Taoxuan

T'ao Hung‐ching

Dao Hongjing

Tao‐i

Daoyi

Tao‐sheng

Daosheng

Tao‐shih

Daoshi

Tao‐te Ching

Daodejing

Tao‐te t'ien‐tsun

Daodetianzun

Tao‐tsang

Daozang

Tao‐yin

Daoyin

Ta T'ung Shu

Datongshu

Te‐shan Hsüan‐chien

Deshan Xuanjian

Ti

Di

T'iao‐ch'i

Tiaoqi

T'ien

Tian

T'ien‐chih

Tianchi

T'ien Fang

Tian Fang

T'ien‐ku

Tiangu

T'ien‐ming

Tianming

T'ien‐shang Sheng‐mu

Tianshang Shengmu

T'ien‐shih

Tianshi

T'ien‐t'ai

Tiantai

T'ien‐t'iao shu

Tiantiaoshu

T'ien wang

Tianwang

Ti‐ts'ang

Dicang

Tou‐shuai Ts'ung‐yueh

Doushuai Congyue

Ts'ai‐shen

Caishen

Ts'ao Kuo‐chiu

Cao Guojiu

Ts'ao‐shan Pen‐chi

Caoshan Benji

Ts'ao‐tung

Caodong

Tseng‐tzu

Zengzi

Tso‐ch'an

Zuochan

Tsou Yen

Zou Yan

Tso‐wang

Zuowang

Tsung

Zong

Tsung‐chiao

Zhongjiao

Ts'ung‐Jung Lu

Zongronglu

Tsung‐mi

Zongmi

Ts'un‐ssu

Cunsi

T'ung Chung‐shu

Tong Zhongshu

Tung‐shan Liang‐chieh

Dongshan Liangjie

Tun‐huang

Dunhuang

Tun‐wu ju‐tao yao‐men lun

Dunwu rudao yaomen‐lun

Tu‐shun

Dushan

T'u‐t'an chai

Tutanzhai

T'u‐ti

Tudi

Tzu

Zi

Tzu Ssu

Zi Si

Wai‐ch'i

Waiqi

Wai‐tan

Waidan

Wang An‐shih

Wang Anshi

Wang‐pi

Wangbi

Wang Yang‐ming

Wang Yangming

Wei

Wei

Wei Cheng

Weizheng

Wei Hua‐tsun

Wei Huazun

Wei‐t'o

Weiduo

Wen‐ch'ang

Wenchang

Wen‐shu‐shih‐li

Wenshushili

Wu‐ch'ang

Wuchang

Wu‐chen Pien

Wuzhenbian

Wu‐chi

Wuji

Wu‐ch'in‐hsi

Wuqinxi

Wu‐chi‐t'u

Wujitu

Wu‐hsing

Wuxing

Wu‐lun

Wulun

Wu‐men Hui‐k'ai

Wumen Huikai

Wu‐men‐kuan

Wumenguan

Wu‐shan

Wushan

Wu‐shih Ch'i‐hou

Wushih Qihou

Wu‐t'ai‐shan

Wutaishan

Wu‐tou‐mi Tao

Wutoumidao

Wu‐te

Wude

Wu‐tsu Fa‐yen

Wuzu Fayan

Wu‐tsung

Wuzong

Wu‐wei

Wuwei

Yang

Yang

Yang‐ch'i Fang‐hui

Yangqi Fanghui

Yang‐ch'i‐tsung

Yangqizong

Yang Chu

Yangzhu

Yang‐hsing

Yangxing

Yang‐shan Hui‐chi

Yangshan Huiji

Yang‐shen

Yangshen

Yang‐sheng

Yangsheng

Ya‐yüeh

Yayue

Yen‐ch'i

Yanqi

Yen‐t'ou Ch'uan‐huo

Yanton Chuanhuo

Yi Ching

Yijing

Ying‐chou

Yingzhou

Yin‐Hsiang

Yinxiang

Yin‐yang

Yinyang

Yin‐yüan

Yinyuan

Yüan‐ch'i

Yuanqi

Yuan‐chueh‐ching

Yuanzhuejing

Yüan‐shih t'ien‐tsun

Yuanshi tianzun

Yüan‐wu K'o‐ch'in

Yuanwu Keqin

Yü Chi

Yu Ji

Yü‐huang

Yuhuang

Yün‐chi Ch'i‐ch'ien

Yunji Qiqian

Yung‐chia Hsüan‐chüeh

Yongjia Xuanchue

Yun‐kang

Yungang

Yün‐men Wen‐yen

Yunmen Wenyang

Yun‐yen T'an‐sheng

Yungan Tansheng