Tun-wu ju-tao yao-men lun

views updated

Tun-wu ju-tao yao-men lun (Zen text on enlightenment): see TA-CHU HUI-HAI.