Nirvikalpa-samādhi:

views updated

Nirvikalpa-samādhi: see VIKALPA.