Mono no aware

views updated

Mono no aware (sensitivity, a key Shinto virtue): see MOTOORI NORINAGA.