Dev Samaj

views updated

Dev Samaj (Hindu movement): see AGNIHOTRI.