Dan-Gyo

views updated

Dan-Gyo (Zen work): see LIU-TSU-TA-SHIH FA-PAO-TʾAN-CHING.