Yavarí

views updated

Yavarí, river, Peru: see Javari.