Sharm el Sheikh

views updated

Sharm el Sheikh or Sharm ash Shaykh: see Sinai.