VAM

views updated

VAM Botany vesicular-arbuscular mycorrhiza