supplicate

views updated

sup·pli·cate / ˈsəpliˌkāt/ • v. [intr.] ask or beg for something earnestly or humbly: the plutocracy supplicated to be made peers. DERIVATIVES: sup·pli·cant / -kənt/ adj. & n.sup·pli·ca·tion / ˌsəpliˈkāshən/ n.sup·pli·ca·to·ry / -kəˌtôrē/ adj.

More From encyclopedia.com