RVB

views updated

RVB Chem. resonating valence bond