EPPS

views updated

EPPS Chem. 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulphonic acid