bu.

views updated

bu. (or Bu.) bureau
• (or bu) bushel(s)