BTEX

views updated

BTEX Chem. benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene (solvents)