Snobbery, Snobdom

views updated

Snobbery, Snobdom

snobs collectively, 1833.