potato flour

views updated

potato flour Dried potato tuber.