buffa

views updated

buffa, buffo (It.). Gust, Puff. The term has come to mean comic, thus basso buffo, comic bass in opera. opera buffa, comic opera, is opposite of opera seria.