Xiaojiao Sun (1984–)

views updated

Xiaojiao Sun (1984–)

Chinese gymnast. Born Dec 18, 1984, in Zhe Jiang, China.

At World championships, was a bronze medal for balance beam (2001).