Prozumenshchykova, Galina (1948–)

views updated

Prozumenshchykova, Galina (1948–)

Soviet swimmer. Name variations: Galyna. Born Nov 26, 1948, in Sevastopol, Ukraine.

At Tokyo Olympics, won a gold medal in the 200-meter breaststroke (1964); at Mexico City Olympics, won a bronze medal in the 200-meter breaststroke and a silver medal in the 100-meter breaststroke (1968); at Munich Olympics, won a bronze medal in the 200-meter breaststroke and a silver medal in the 100-meter breaststroke (1972).