PRSA

views updated

PRSA President of the Royal Scottish Academy
• Public Relations Society of America