Kazantzaki, Eleni (1903–2004)

views updated

Kazantzaki, Eleni (1903–2004)

Greek journalist and biographer. Born 1903 in Athens, Greece; died Feb 18, 2004, in Athens; became 2nd wife of Nikos Kazantzakis (author), 1945 (died 1957); children: (adopted) Patroklos Stavrou.

Lived with Nikos Kazantzakis for more than 20 years before marrying him; wrote biography Nikos Kazantzakis, the Uncompromising (1968).