Wei Hua-tsun

views updated

Wei Hua-tsun (founder of Tao-chiao movement): see TAOISM.