Mitama-shiro

views updated

Mitama-shiro (Shinto spirit symbol): see SHINTAI.