La-shanah ha-baah bi-Yerushalayim

views updated

La-shanah ha-ba'ah bi-Yerushalayim: see NEXT YEAR IN JERUSALEM.