al-Khamriyya

views updated

al-Khamriyya (The Wine Ode): See OMAR KHAYYAM.