Sheshai

views updated

Sheshai (shē´shī), son of Anak.