Nikosia

views updated

Nikosia, Cyprus: see Nicosia.