Neyriz

views updated

Neyriz, lake: see Bakhtegan.