Nansei-shoto

views updated

Nansei-shoto: see Ryukyu Islands.