PTFCE

views updated

PTFCE Chem. polytrifluorochloroeth(yl)ene