Words That Rhyme with facilitate

views updated

facilitatelactate, tractate •apartheid • peltate • edentate •testate • dictate • meditate • agitate •vegetate • interdigitate •cogitate, excogitate •ingurgitate, regurgitate •facilitate, habilitate, militate •debilitate • imitate • decapitate •palpitate • crepitate • precipitate •irritate •acetate, capacitate, triacetate •necessitate • felicitate • resuscitate •gravitate • levitate • hesitate •apostate, prostate •pernoctate • potentate • annotate •amputate • permutate • orientate •auscultate • commentate • superstate •devastate • salivate • elevate •activate • captivate • titivate •motivate • cultivate • ovate • excavate •enervate, renovate •innovate • aggravate • rotavate