double pneumonia

views updated

dou·ble pneu·mo·nia • n. pneumonia affecting both lungs.