choreology

views updated

cho·re·ol·o·gy / ˌkôrēˈäləjē/ • n. the notation of dance movement.DERIVATIVES: cho·re·ol·o·gist / -jist/ n.