apo(ph)thegm

views updated

apo(ph)thegm XVI. — F. apophthegme or modL. apothegma — Gr. apóphthegma, f. apophthéggesthai speak one's opinion plainly.