Spanish Sahara

views updated

Spanish Sahara Former name of Western Sahara