Metric Magnitudes

views updated

METRIC MAGNITUDES

The metric system prefixes are as follows:

ato- 10-18

femto- 10-15

pico- 10-12

nano- 10-9

micro- 10-6

milli- 10-3

kilo- 10+3

mega- 10+6

giga- 10+9

tera- 10+12

peta- 10+15