synchronized intermittent mandatory ventilation

views updated

synchronized intermittent mandatory ventilation (SIMV) (sin-krŏ-nyzd) n. see intermittent mandatory ventilation.