polyneuritis

views updated

polyneuritis (poli-newr-I-tis) n. see (peripheral) neuropathy.