Volchetskaya, Yelena (1943—)

views updated

Volchetskaya, Yelena (1943—)

Soviet gymnast . Born in the Soviet Union in December 1943.