Okazaki fragment

views updated

Okazaki fragment See discontinuous replication.