Li Tsu-hsu

views updated

Li Tsu-hsu (Kōan collector): see KŌAN.