BPEN

views updated

BPEN Chem. 5, 10-bis(phenylethenyl)-naphthacene