Wang, Anyi

views updated

WANG, Anyi

WANG, Anyi. Chinese, b. 1954. Genres: Novels, Novellas/Short stories. Career: Novelist and author of screenplays and short fiction. Lecturer in China and the United States. Publications: Yu, sha sha sha (stories; title means: The Rain Patters On), 1981; Wang Anyi zhong duan pian xiao shuo ji, 1983; Hei hie bai bai, 1983; Weisheng, 1983; Yang qi li xiang di feng fan, 1983; Liushi, 1983, trans. G. Yang and others as Lapse of Time, 1988; 69 jie chuzhong sheng, 1984, 1986; Mu nü tong you Meilijian, 1986; Xiao Baozhuang, 1986, trans. M. Avery as Baotown, 1988; Huanghe gudao ren, 1986; Mu nü man you Meilijian, 1986; Huangshan zhi lian (novel), 1986, trans. E. Hung as Love on a Barren Mountain, 1991; Xiaocheng zhi lian (novel), 1986, trans. Eva Hung as Love in a Small Town, 1989; Junxiugu zhi lian (novel), 1987, trans. B.S. McDougall and Chen Maiping as Brocade Valley, 1992; Liushui sanshi zhang, 1988; Pugong ying, 1989; Hai shang fanhua meng, 1989; Lü De di gushi, 1990; Shushu di gushi, 1990; Shen sheng ji tan, 1991; Mi Ni (short stories), 1991, as Mi Ni: zhang pain xiao shuo jiuan, 1996; Zhu lu zhong jie, 1992; (with Zhang Xinxin) Nan nan nü nü, 1992; Zhi quing xioa shuo: cuo tuo sui yue yong tan diao, 1992; Jishi he xu gou: Chuang zaoshi jie fang fa zhi yi zhong, 1993; Wu tuo bang shi pian, 1993; Bian zou: Nu xing yi duan wen xue, 1993; (with others) Fu xi he mu xi di shin hua, 1994; Xianggang de qing yu ai, 1994; Mei gui zhi men, 1995; Shangxin Taipingyang, 1995; Changhen ge, 1996; Zi wu, 1995; Wang Anyi, 1995; Cheng huo che lü xing, 1995; Piao po de yu yan: san wen juan, 1996; Hai shang fan hua meng: zhong pian xiao shuo juan (short stories), 1996; Xiao cheng zhi lian: zhong pian xiao shuo juan (short stories), 1996; Xiang- gang de qing yu ai: zhong pian xiao shuo juan (short stories), 1996; (with Chen Kaige) Feng yue (screenplay; produced as Temptress Moon), 1996; Jishi yu xu gou: Shanghai de gu shi (title means: Reality and Fiction: A Shanghai Story), 1996; Qing jie = Quin jie, 1996; Ren shi di chen fu, 1996; Zi mie men: Wang Anyi zhong duan pian xiao shuo zi xuan ji (short stories), 1996; Chenghen ge: chang pian xiao shuo juan (short stories; title means: Song of Everlasting Sorrow), 1996; Wang Anyi zi xuan ji, 1996; Chong jian xiang ya ta, 1997; Wang Anyi xuan jin ren san wen, 1997; Xin ling shi jie: Wang Anyi xiao shui jiang gao, 1997; Yi ge gu shi di san zhong jiang fa, 1997; Du yu, 1998; Chu nü dan, 1998; You shang de nian dai, 1998; Jie jin shi ji chu: Wang Anyi san wen xin zuo, 1998; Fu Ping, 1998; Wo ai Bi'er, 1998; Yin ju di shi dai, 1999; Wang Anyi xiao shuo xuan (short stories; in Chinese and English), 1999; Nü ren er shi, 2000; Qing zhi shang, 2000; Mei tou, 2000; Gang shang de shi ji, 2000; Nan ren he nü ren nü ren he cheng shi, 2000; Ti du, 2000; Mini, 2000; Ge xing Riben lai, 2000; San lian = Shan lian, 2001; Wen gong tuan: Wang Anyi xiao shuo (short stories), 2001; Wo du wo kan, 2001. Contributor to magazines. Address: c/o Author Mail, New Directions, 80 Eighth Ave., New York, NY 10011, U.S.A.