ylang-ylang

All Sources -
Updated Media sources (1) About encyclopedia.com content Print Topic Share Topic
views updated

ylang-ylangbang, Battambang, bhang, clang, Da Nang, dang, fang, gang, hang, harangue, kiang, Kuomintang, Kweiyang, Laing, Luang Prabang, meringue, Nanchang, Pahang, pang, parang, Penang, prang, Pyongyang, rang, sang, satang, Shang, shebang, Shenyang, slambang, slang, spang, sprang, Sturm und Drang, tang, thang, trepang, twang, vang, whang, Xizang, yang, Zaozhuang •Xinjiang, Zhanjiang, Zhenjiang •Palembang • whiz-bang • charabanc •pressgang • chaingang • Wolfgang •strap-hang • ylang-ylang • boomslang •Semarang • boomerang • linsang •Sittang • mustang

views updated

ylang-ylang tree (Cananga odorata) of Malaysia, etc. XIX. of Tagalog orig.

views updated

ylang‐ylang oil Aromatic oil from flowers of Philippine tree Cananga odorata used as a flavouring in soft drinks, confectionery, and baked goods.

views updated

ylang ylang (macassar oil) See CANANGA.